Danish/English

buddha logo dmr lau.png 

********************

Dit
 helligste tempel, 
er
 altid iboende dig… 


Så befriende det kan føles og hvilken lettelse det kan være,
at søge ly fra dagligdagen i  et tempel, en moské,
 i kirken samt mange andre steder, 

hvor særlige hellige rum er skabt til bøn, fordybelse,
meditation, stilhed, ly, væk fra støj, dagligdagen, frustrationer
og meget andet der kan tynge. 

Disse kan også søges for at udtrykke taknemmelighed i livet,
med tak af hjerte og bøn,
i din glædens lyksalighed. 


Særligt fantastisk er fornemmelsen også, at kunne søge disse steder, 
i ønsket om at kunne føle dig tættere på din Gud, Kristus, Allah, Buddha, 
eller andre hellige mentorer 
og åndelige vejledere... 


Men du behøver ikke altid disse vidunderlige bygninger eller steder, 
i det at de ej kan erstatte 

det særlige hellige rum, som i forvejen hviler i dig,
 et indre helligt tempel, 

dit helt eget særlige,
dit indre Nord om du vil. 


Et helt unikt og ubeskriveligt sted du bærer i dit inderste, og som du til enhver tid kan søge dit ly i, det sted hvor du stille,
og helt ubemærket kan vende dig indad,
og være i dit enrum med Guddommen,
uanset verden udenfor… 


Et sted hvor ingen kan forvise dig,
 -ingen kan nægte dig adgangen der,  

stedet hvor du aldrig behøver at spørge om at måtte få lov, 
-stedet hvor du ikke behøver at forklare,
i det at evigt igennem dit liv,
 og i al sin barmhjertelighed,  

-favner det dig,  
-svare dig, trøster dig, 
- er stille med dig, -føler med dig, og elsker dig ubetinget… 

Et rum som altid forstår dig, altid lytter nærværende,
heler dig og svøber dig i sin dybeste kærlighed 
når du er utrøstelig og er gået itu i dine lag,  

-bringer dig håbet til dit indre alter,
når du tvivler, 

-bringer dig svar til dine mange tanker og spørgsmål  
-lytter til din kalden fra dybet, også når du er stille… 

Utrætteligt og uophørligt  
er Guddommen og templet altid omkring dig og  
iboende dig,  
uanset hvem du er, hvor du er  
og hvad du er, 

eller alt det du ikke er! 
altid… 


Damaris Lau© 

 ******************************************************************
buddha logo dmr lau.png
English:

Your holiest temple is
 
always inherent to you... 

So liberating it feels and what relief it can be to seek shelter 
from everyday life in a temple, a mosque, in the church

and in many other places,

where special sacred spaces are created for prayer, 
contemplation, meditation, silence, shelter, 
away from noise, everyday life,
frustrations and much else that can be weigh you down. 

These can also be sought to express gratitude in life, with thanks of heart and prayer,
in the happiness of your joy.

Especially amazing is the feeling to be able to search these places,
in the desire to feel closer to your God,
 Christ, Allah, Buddha,
or other holy mentors and spiritual counselors...

But you do not always need these wonderful buildings 
or places in that they can not replace 

the special sacred space that already rests in you,
an inner holy temple, 

your own sacred place, 
your inner North you could call it. 

A truly unique and indescribable place,
you carry in your innermost place,
and where you can always seek shelter,
where you quiet and unnoticed can turn you inwards
and be in your space with the divine,
regardless of the world outside...

A place where no one can banish you,
 no one can deny you access there,

the place where you never have to ask for permission,

the place where you do not have to explain in that forever
 throughout your life and in all its mercy,

It embraces you,

 answers you, comforts you,

calms you, feel with you and loves you unconditionally

A room that always understands you, 
always listens closely, heals you and wraps you in its deepest love when you are inconsolable and broken,

- brings hope to your inner altar when in doubt,

- brings you answers to your many thoughts and questions

- listens to the callings from your depths,
 even when you are quiet...

Tirelessly and unceasingly

The divine and temple are always around you and

Inherent you,

No matter who you are, where you are

And what you are,

and everything that you are not

Always...

 

Damaris Lau©